บทที่ 2
องค์ประกอบของดนตรี


     ดนตรีเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะ มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นเสียงเป็นเส้นหรือเป็นสายได้เหมือนกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ซึ่งสามารถเสพความงามของวัตถุต่าง ๆ ได้ด้วยตา

     ในทางตรงกันข้ามในการเสพดนตรีนั้นมนุษย์เราต้องใช้การฟังโดยใช้หูเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงความไพเราะและได้รับอรรถรสของบทเพลงต่าง ๆ ได้

     ในบทนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรีซึ่งเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดดนตรี ให้เราได้ยินได้ฟังกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เสียง, สื่อที่ทำให้เกิด เสียง จังหวะ โน้ต ทำนอง เสียงประสาน บันไดเสียง รูปพรรณของดนตรี รูปแบบของดนตรี นักดนตรี และเอกลักษณ์ของดนตรี- เสียง
- สีสันหรือคุณภาพของเสียง
- จังหวะ
- ตัวโน้ตดนตรีหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง   ดนตรี
- ทำนอง
- เสียงประสาน
- ระบบเสียง
- รูปพรรณ หรือพื้นผิว
- คีตลักษณ์ หรือรูปแบบ*** back ***