แผนงานวิจัยและพัฒนาหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ 2007-2011


 
   

งานวิจัยและงานพัฒนาหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ในระยะ 2007-2011 เป็นงานต่อเนื่องจากระยะก่อนหน้า และวางอยู่บนแผนการพัฒนาหลักซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

การพัฒนางานทางคลินิก ประกอบด้วย

  • มุ่งเป็น National Excellence Center ในเรื่องการผ่าตัดลำไส้และทวารหนักในเด็ก การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามโรคและการศึกษาอุบัติการณ์ของความผิดรูปในภาคใต้ การพัฒนาคลินิกเฉพาะโรค (Pediatric Coloproctology Clinic) การติดตามผลการรักษาในเชิงสรีรวิทยาอย่างเป็นปรนัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • การริเริ่มงานผ่าตัดตามแนวทาง Minimal Invasive Surgery
  • การพัฒนางานผ่าตัดก้อนมะเร็งในเด็ก
  • การเตรียมบุคลากรสำหรับงาน Pediatric urology
  • การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กซึ่งประสบปัญหาภาวะลำไส้ล้มเหลว
  • การพัฒนางานวิจัยแบบ R2R (Routine to Research จากทีม PCT ศัลยกรรมเด็ก)

 


 

 การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สองคล้องกับพันธกิจทางคลินิก

  • การเริ่มต้นงานวิจัยทางอณูวิทยาระยะแรก เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมเด็ก ได้แก่ การวินิจฉัยมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน การวินิจฉัยทารกที่มีภาวะ progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) ตลอดจนการวินิจฉัยการติดเชื้อของสายสวนหลอดเลือดโดยใช้เครื่องมือทางโมเลกุล
  • งานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง coloproctology ได้แก่การศึกษา genetic epidemiology ของ Hirschsprung's disease ในคนไทย ตลอดจนการศึกษาทางพันธุศาสตร์ของโรค Anorectal malformations

Table of publications