หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ มอ.

  • งานผ่าตัดเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเด็กได้รับการแยกออกจากการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และได้รับการบุกเบิกอย่างจริงจังในราว พ.ศ. ๒๕๓๑ โดย นพ.ศักดา ภัทรภิญโญกุล 
  • นับตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากสถานพยาบาลในภาคใต้ตอนล่าง ในการส่งต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งมีปัญหาทางศัลยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกแรกเกิดซึ่งมีปัญหาความพิการโดยกำเนิดและจำเป็นต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ตลอดจนผู้ป่วยเด็กซึ่งจำเป็นต้องรับการผ่าตัดใหญ่  เข้ารับการรักษาตลอดมา จวบจนปัจจุบัน หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ มอ. พร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยิ่งขึ้น การเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งความรู้ทางกุมารศัลยศาสตร์ที่ทันสมัย รวมไปถึงการเป็นศูนย์วิจัยทางกุมารศัลยศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตองค์ความรู้ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนา
  • พศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ เป็นระยะแห่งการวางรากฐานศักยภาพในการทำวิจัยทางกุมารศัลยศาสตร์ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ได้เริ่มต้นผลักดันให้เกิดงานวิจัยทั้งงานวิจัยแบบทบทวนประสบการณ์ย้อนหลัง งานวิจัยทางคลินิก และ เริ่มวางรากฐานงานวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับอณูวิทยา ได้มีการริเริ่มระบบจัดเก็บเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษาวิจัยขึ้นโดยมีผู้บุกเบิกระบบคือ คุณกฤษณา ดำดี นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยคนแรก ในระยะเริ่มต้นนี้ หน่วยกุมารศัลยศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเฉลี่ย ๓ เรื่องต่อปี

 

 

วิสัยทัศน์

To be Thailand’s leading institute in pediatric surgical care and reserch within the year 2010
หน่วยกุมารศัลยศาสตร์จะเป็นผู้นำในด้านงานวิจัยทางศัลยกรรมเด็กและการผ่าตัดเด็กของประเทศ ภายในปีพุทธศักราช 2553

 
 

พันธกิจ

  • จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • สร้างงานวิจัยอย่างมีทิศทาง มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นงานวิจัยซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ บริการและแนวทางการรักษาพยาบาลตลอดจนการเรียนการสอน
  • ให้การรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยทางกุมารศัลยศาสตร์ในระดับภูมิภาค ทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในลักษณะทีมรักษาที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 

 

 

 Surgical staffs 

 
ผศ.นพ.ศักดา ภัทรภิญโญกุล (หัวหน้าหน่วย)
Sakda Patrapinyokul (Chief Pediatric Surgeon), Assistant Prof.
M.D., Dip. Thai Board of Surgery (General and Pediatric Surgery), Diploma in Pediatric Surgery (University College London, UK)
sakda.p@psu.ac.th

Fields of interest; General pediatric surgery; Surgical management of congenital malformations, Hirschsprung’s disease, Fetal and neonatal surgery

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา  
Surasak Sangkhathat, Assistant Prof.
M.D., Dip. Thai Board of Surgery (Pediatric Surgery), Ph.D. (Molecular biology of pediatric solid tumors; Osaka University, Japan)
surasak.sa@psu.ac.th
Fields of interest; Pediatric coloproctology, Pediatric surgical nutrition, Molecular biology of pediatric solid tumors, Health economics, Medical education
 


พญ.ปิยวรรณ เชียงไกรเวช
Piyawan Chiengkriwate 
M.D., Dip. Thai Board of Surgery (Pediatric Surgery)

chiengkriwate_piyawan@hotmail.com
Fields of interest; Pediatric endoscopic surgery, Neonatal surgery, Pediatric Urology, Pediatric coloproctology, Database and IT application in surgical practice


 

กลับหน้าบ้าน