AMBULATORY PEDIATRIC SURGERY   การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
 
 
  การผ่าตัดแบบเช้าไปบ่ายกลับ

ด้วยเทคนิคการดูแลและเทคนิคการดมยาสลบในปัจจุบัน เด็กที่เข้ารับการผ่าตัดในหลายกรณีไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล สามารถเตรียมตัวเพื่อการผ่าตัดที่บ้าน เข้ารับการผ่าตัดตอนเช้า และกลับได้เมื่อฟื้นจากยาสลบ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดแบบไปกลับมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันการดูแลตลอดกระบวนการอยู่ภายใต้การประสานงานระหว่างภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และหน่วยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังทำหัตถการในลักษณะ patient care team (PCT)

 

 
  โรคที่สามารถให้การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

ได้แก่โรคที่การผ่าตัดเกี่ยวข้องกับอวัยวะในชั้นตื้น ไม่มีการเสียเลือดขณะผ่าตัดมาก ไม่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และความเจ็บปวดหลังผ่าตัดไม่มาก สามารถจัดการได้ด้วยยาบรรเทาปวดชนิดกิน
ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดไส้เลื่อน ถุงน้ำอัณฑะ การตัดต่อมน้ำเหลือง ก้อนหรือถุงน้ำบริเวณต่าง ๆ การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ และการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารเป็นต้น การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกไม่ทำในผู้ป่วยที่ต้องการการเฝ้าสังเกตอาการหลังผ่าตัด เช่นทารกอายุน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีโอกาสตกเลือดหลังผ่าตัด และไม่ทำในรายที่จำเป็นต้องมีกระบวนการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็นกรณีพิเศษ เช่น การสวนล้างลำไส้ เป็นต้น

 

 
  ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประกอบด้วยค่าดมยาสลบและค่าธรรมเนียมผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดที่กินเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเช่นการผ่าตัดไส้เลื่อนใช้ค่าใช้จ่ายในราว 2-3 พันบาท
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเบิกได้ตามโครงการประกันสุขภาพ ในกรณีขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น และสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 
  ข้อมูลเพิ่มเติม 

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก สอบถามได้ที่ หน่วยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังทำหัตถการ (Surgical Day Care Unit - SDC) ได้ทุกวันในเวลาราชการ 
074-451769

 

 

  Home