ค้นหาด้วย google...

งานบริการวิชาการ
งานหลักสูตรฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานธุรการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือการประกันคุณภาพ
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
MOU ข้อตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการวิชาการ
สภาวิชาการ
ธนาคารเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มอ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญชวนร่วมใช้ระบบเอกสารversion 2         .................................................................................................................................
เว็บไซต์ 5ส. สำนักงานอธิการบดี     .................................................................................................................................

  

 


  

  
 

 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2556
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2556
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2556 
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556
 
 
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
    กองบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Free Hit Counters

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
2007 Copyright Educational Services Division.
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.
Last Update : 31 พฤษภาคม 2556
This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater